پکیج هدیه

تومان 0 یک ماه
 • قابلیت آپلود ویدئو برای آگهی ندارد
 • تصاویر قابل آپلود برای آگهی: 1
 • تعداد مجاز کلمات کلیدی : 1
 • درج لینک وبسایت و ایمیل
 • لینک اینستاگرام و صفحات مجازی
 • انتشار آگهی در فیسبوک شهرمن
 • انتشار آگهی در اینستاگرام شهر مربوطه
 • انتشار آگهی در اینستاگرام مجوعه شهرمن
 • محدودیت استفاده برای هر کسب و کار: فقط یک بار
رایگان

پکیج برنزی

30000تومان
25000 تومان دو ماه
 • قابلیت آپلود ویدئو برای آگهی ندارد
 • تصاویر قابل آپلود برای آگهی: 3
 • تعداد مجاز کلمات کلیدی : 5
 • درج لینک وبسایت و ایمیل
 • لینک اینستاگرام و صفحات مجازی
 • انتشار آگهی در فیسبوک شهرمن
 • انتشار آگهی در اینستاگرام شهر مربوطه
 • انتشار آگهی در اینستاگرام مجوعه شهرمن
پایه

پکیج نقره ای

60000تومان
50000 تومان چهار ماه
 • قابلیت آپلود ویدئو برای آگهی ندارد
 • تصاویر قابل آپلود برای آگهی: 4
 • تعداد مجاز کلمات کلیدی : 8
 • درج لینک وبسایت و ایمیل
 • لینک اینستاگرام و صفحات مجازی
 • انتشار آگهی در فیسبوک شهرمن
 • انتشار آگهی در اینستاگرام شهر مربوطه
 • انتشار آگهی در اینستاگرام مجوعه شهر من (یک استوری)
استاندارد

پکیج طلایی

120000تومان
90000 تومان شش ماه
 • قابلیت آپلود ویدئو برای آگهی دارد
 • تصاویر قابل آپلود برای آگهی: 5
 • تعداد مجاز کلمات کلیدی : 12
 • درج لینک وبسایت و ایمیل
 • لینک اینستاگرام و صفحات مجازی
 • انتشار آگهی در فیسبوک شهرمن
 • انتشار آگهی در اینستاگرام شهر مربوطه (یک پست دائم)
 • انتشار آگهی در اینستاگرام مجوعه شهر من (یک استوری)
حرفه ای